Medlemsinfo

Lunds allmänna sångförening (LAS) är en manskör som bildades för över nittio år sedan. Mer information om körens historia hittar du under Historik.

I körens stadgar, antagna 2018, kan du läsa om hur vi som förening arbetar. Av instruktioner för styrelsemedlemmar och andra funktionärer framgår vilka uppgifter som åligger var och en av dessa. En förteckning över dem hittar du här.

Kören består idag av ungefär 35 medlemmar och leds av vår dirigent Kerstin Hugosson som varit musiklärare i Lund under många år.

Vår repertoar är bred. Här finns kyrkomusik, opera, Bellman, Taube, vår- och julsånger, festvisor och mycket annat. Vi har varje år flera framträdanden. Bland annat sjunger vi i Lunds saluhall, vid valborgsmässofirandet i St. Larsparken, i kyrkor och på äldreboenden. Konserter i Magle konserthus ordnas också regelbundet.

Kören repeterar varje torsdag klockan 19 – 21 med uppehåll under sommaren och ett par veckor kring jul och nyår. Vår repetitionslokal finns i anslutning till Helgeandskyrkan på Klostergården.

Musikutskottet utgörs av dirigent och stämledare. Musikutskottet har till uppgift att bereda repertoaren inför våra framträdanden.

Vid våra framträdanden uppträder vi i mörk kavaj, vit skjorta, grå byxor och slips eller svart fluga. Slipsarna tillhandahålls av intendenten. Noter som vi för med oss vid våra framträdanden sätter vi i en svart pärm som också den tillhandahålls av intendenten.

Vår notfiskal förser oss med aktuella noter. De flesta av sångerna i vår repertoar återfinns i LAS sångbok som utkom 2021. De finns dessutom i många fall i sångböckerna Manskörsprisma 1 och 2. Dessa kan beställas av kassören.

Medlemsavgiften fastslås vid årsmötet och är för närvarande 1000 kr per år.

En körmedlem som rekryterat en ny medlem tar med denne till första repetitionen och ser till att han presenteras inför kören. Den nye sångaren placeras i rätt stämma och notfiskalen ser till att sångaren utrustas med noter. Om sångaren är osäker på stämtillhörighet gör dirigenten en kontroll vid lämpligt tillfälle.

Personliga uppgifter såsom adress, telefon, och e-mejladress lämnas till sekreteraren. Även uppgifter om ålder och födelsedag är av intresse.